opções binárias furada what books to read for master in binary option que son opciones binarios best binary options market simulator binary options trading comments forex and binary options double macd binary option strategy

เตรียมเอกสารให้พร้อม ออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

ครม.มีมติ 28 ก.ย. ออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

(ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2564)

เอกสาร-หลักฐานที่ต้องใช้ออกโฉนดที่ดิน

 • บัตรประจำตัวประชาชนเจัาของที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน เช่น (ส.ค.1)  ใบจอง(น.ส.2)  หนังสือรับรอง(น.ส.3,น.ส.3ก,น.ส.3ข)
 • หรือเอกสารอื่นๆที่ใช้แสดงสิทธิ์

เตรียมตัวก่อนรังวัดที่ดิน

 • ต้องตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างให้พร้อม
 • ชื่อ-สกุล ต้องตรงกันทุกเอกสาร เช่น บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารการเปลี่ยนชื่อไว้แสดงด้วย
 • หากมีการซื้อ-ขาย ต้องจดทะเบียนโอน ให้ถูกต้อง และ ให้เรียบร้อย
  • สำนักงานที่ดินจังหวัด
  • สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
  • สำนักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยก หรือ สำนักงานที่ดินประจำอำเภอ
 • กรณีเจ้าของที่เสียชีวิตยังไม่ได้โอนมรดก สามารถเตรียมหลักฐานการเป็นทายาทหรือ หลักฐานเป็นผู้จดการมรดก
 • หากเอกสารชำรุด หรือ สูญหาย ต้องไปยื่นขอสำเนาที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ก่อน
 • กรณีที่ดินติดจำนอง ต้องไปขอสำเนามาก่อน
 • ในวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมายเดินรังวัด เจ้าของที่ดินจะต้องมาเดินรังวัดด้วย
 • เตรียมพื้นที่ให้พร้อม เช่น ถากถางหญ้าบริเวณที่ดินให้สะอาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินรังวัดได้สะดวก
 • ขอรับหลักเขตที่ดินกับเจ้าหน้าที่ เมื่อทำการรังวัดเสร็จ
 • ติดต่อประสานงาน กับกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้มาเป็นพยานตอนเดินรังวัด
 • (ทั้งนี้ ทางผู้ใหญ่บ้านจะทำการประชาสัมพันธุ์เสียงตามสาย เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง)

รายชื่อจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ 

 1. กระบี่
 2. กาญจนบุรี
 3. กาฬสินธุิ์
 4. กำแพงเพชร
 5. ขอนแก่น
 6. จันทบุรี
 7. ชลบุรี
 8. ชัยภูมิ
 9. เชียงราย
 10. เชียงใหม่
 11. ตรัง
 12. ตาก
 13. ตราด
 14. นครพนม
 15. นครราชสีมา
 16. นคศรีธรรมราช
 17. นราธวาส
 18. น่าน
 19. บึงกาฬ
 20. บุรีรัมย์
 21. ประจบคีรีขันธ์
 22. ปัตตานี
 23. พะเยา
 24. พังงา
 25. พัทลุง
 26. พิษณุโลก
 27. เพชรบุรั
 28. เเพร่
 29. มหาสารคาม
 30. มุกดาหาร
 31. ยะลา
 32. ยะโสธร
 33. ระยอง
 34. ราชบุรี
 35. ร้อยเอ็ด
 36. ลำปาง
 37. ลำพูน
 38. ศรีสะเกษ
 39. สกลนคร
 40. สตูล
 41. สระบุรี
 42. สงขลา
 43. สุโขทัย
 44. สุราษฎร์ธาณี
 45. สุรินทร์
 46. หนองคาย
 47. อุดรธานี
 48. อุตรดิตถ์
 49. อุบลราชธานี
 50. อำนาจเจริญ

 

 

Optimized with PageSpeed Ninja