ธ.ออมสิน ปล่อยกู้สู้วิกฤต ให้วงเงินสูงถึง 50,000 บาท กู้ง่าย ไม่ต้องค้ำ-ดอกเบี้ยถูก 175/เดือน คลิ๊กดูข้อมูล

วันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน  ได้เปิดตัวสินเชื่อตัวใหม่ ยอดให้กู้ ไม่เกิน 50,000 บาท  โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อช่วยคนมีรายได้ประจำ และ อาชีพอิสระ รวมไปถึง พ่อค้า แม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด19 โดยรายละเอียดของโครงการ มีดังนี้


ชื่อโครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

เงื่อนไขดอกเบี้ยและระยะเวลา
อัตรา 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี โดย 6 เดือนแรกไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย

จำนวนการรับสินเชื่อ

มีวงเงินทั้งหมด 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็นจำนวนคนขั้นต่ำประมาณ 2 แสนคน

วันสิ้นสุดโครงการ   
 วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หลักฐานที่ใช้กู้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ผู้ประกอบการรายย่อย

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

– เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

– เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น

– ไม่ต้องตรวจกิจการ

 

 2.  ผู้มีรายได้ประจำ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส

– เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝาก พื้นฐาน

– เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงิน เดือน เดือนล่าสุด

– เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เดือนล่าสุด

ช่องทางการลงทะเบียน

– เว็บไซต์  ธนาคารออมสิน

Optimized with PageSpeed Ninja