จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มลุกลามส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ

ที่ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ธ.ก.ส.จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว

โดยขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก เพื่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต

ซึ่งมาตรการดังหล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลในเรื่องภาระหนี้สินของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 ถึง 31 ธ.ค.2564

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในยามวิกฤต และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง

ซึ่งเบื้องต้นมีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 20 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ชัยนาท นครสวรรค์ สุโขทัย สุพรรณบุรี พะเยา และสกลนคร

โดยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้เพื่อนำไปลงทุนได้รายละไม่เกิน 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ใน 2 ปีแรก

ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR= 6.875) กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาสนับสนุนสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563

หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูล และรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ประสบภัย หรือ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านท่าน