นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน

เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ

คือคณะกรรมการนโยบาย มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการแก้ปัญหา และมีคณะกรรมการบริหาร มีรมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานต่างๆ

โดยการตั้งสำนักงานและคณะกรรมการขึ้นมาครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประเทศไทยในการต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจน ที่พูดกันมานานแต่ยังทำไม่สำเร็จให้เป็นระบบ

ซึ่งเป้าหมายจะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จภายในระยะเวลา 20 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

“การตั้ง 2 คณะกรรมการ และ 1 สำนักงานนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปที่สำคัญของรัฐบาล เพราะปัญหานี้พยายามแก้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำก็ยังไม่ดีขึ้น

แล้วการเสนอมาให้ครม.เห็นชอบครั้งนี้ ก็ไม่ได้ส่งเรื่องมาเมื่อวานแล้วเอามาเข้าครม.เลย หรือมาทำหลังจากเกิดข่าวการนำข้อมูลความเหลื่อมล้ำของเครดิตสวิสมาเมื่อเผยแพร่เมื่อไม่นานนี้แล้วค่อยเอามาเข้าครม. เพราะเรื่องนี้ได้มีการหารือกันมาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลพยายามำแผนการปฏิรูป

ซึ่งเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยการตั้งหน่วยงานขึ้นมาก็เป็นหนึ่งเรื่องในแนวทางการแก้ปัญหาที่คุยกันมานานแล้ว โดยจะรวมการทำงานของหน่วยงานที่มีเรื่องของการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมาไว้ที่เดียวกัน เพราะจะได้แก้ปัญหาได้ในทิศทางเดียวกัน”

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของไทย ที่ผ่านมาพบวมากกว่า 30 ปี ปัญหายังคงไม่ได้ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจำนวนคนยากจนจะลดลง

โดยในปี 2559 สัดส่วนของผู้ที่อยุ่ใต้เส้นความยากจน หรือมีรายได้เดือนละไม่เกิน 2,667 บาท มีทั้งหมด 5.8 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.6% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ส่วนช่องว่างระหว่างคนที่รวยที่สุดและคนจนที่สุดก็มีห่างกันมากถึง 11 เท่า

ทั้งนี้การดำเนินการครั้งดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในร่างดังกล่าวมีสาระสำคัญ กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กนล.)

มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่ออกนโยบายและยุทธสาสตร์ วางแนวทาง หลักเกณฑ์ต่างๆ

ขณะที่คณะกรรมการอีกชุด เป็นคณะกรรมการย่อยในกนล. คือ คณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (กบล.)

มีรมต.ประจำสำนักนายกฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดกรอบชี้วัดด้านความเหลื่อมล้ำ และเสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ รวมถึงแผนปฏิบัติการในการบูรณาการกลั่นกรองแผนงานและงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า งานแรกของสำนักงานดังกล่าว จะเริ่มต้นตั้งแต่ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ โดยจะมีการจัดงานสร้างสุขทุกช่วงวัย

ซึ่งถือเป็นงานที่รวมเอาข้อมูลสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนจะได้จากภาครัฐตั้งแต่เกิดจนตาย มากกว่า 40 โครงการ เพื่อให้ประชาชนติดตามว่าตัวแองได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง

พร้อมกับมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาสวัสดิการให้ดีขึ้น หรือการทำแผนที่ต่อสู้ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ โดยจะมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานด้วย

สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของไทยนั้น ที่ผ่านมาประเทศไทยมีงบประมาณด้านสวัสดิการด้านต่างๆ รวมกว่า 5 แสนล้านบาท และงบฟังก์ชั่นอีก 3 แสนล้านบาท ที่เป็นการไปดูแลตามโครงการต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ขุดบ่อขุดคลอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน

ที่มา ข่าวสด