วันเสาร์, เมษายน 4, 2020

ช่องทางสร้างอาชีพ

รัฐบาลปล่อยกู้เงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยคนตกงานเพราะโควิด-19 รายละ 10,000-50,000 บาท

จากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการดูแล และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เมษายน – มิถุนายน 63 นอกจากนี้ ทางกระทรวงการคลัง ยังเปิดให้ประชาชนที่ตกงานเพราะโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อฉุกเฉินจำนวนเงิน 10,000-50,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน - กู้เงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย - ดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน - ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6...

ธ.ก.ส.ออกมาตรการพักชำระหนี้ -ให้กู้ดอกเบี้ย 0% ช่วยเกษตรกร ช่วงภัยแล้ง และวิกฤตโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มลุกลามส่งผลกระทบในวงกว้างกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ที่ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ธ.ก.ส.จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี พร้อมจัดวงเงินสินเชื่อ 5 พันล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% ใน 2 ปีแรก เพื่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤต ซึ่งมาตรการดังหล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวลในเรื่องภาระหนี้สินของเกษตรกร โดย ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 ถึง 31 ธ.ค.2564 สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ มีรายละเอียดดังนี้ สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อเป็นเงินทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา...

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อการเลี้ยงสัตว์ 1ล้านบาท ดอกเบี้ย 100บาท/ปี

นับว่าเป็นข่าวดีเป็นอย่างมาก สำหรับเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และกำลังต้องการเงินทุน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มี “โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง” ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อบรรเทาผลกระทบดังกล่าว โดยส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะเนื้อ และไก่พื้นเมือง รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถอาชีพที่เกี่ยวเนื่องในภาคปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อมีดังต่อไปนี้ 1. โครงการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ กิจกรรมการเลี้ยงโคขุนจำนวน 40,000 รายๆ ละ 5 ตัว รวมโคขุนอย่างน้อย 200,000 ตัว...

หยุดเผา! ’มิตรผล’ ประกาศรับซื้อ ใบอ้อย-ฟางข้าว ตันละ1,000บาท เพิ่มรายได้-ลดฝุ่นควัน

บริษัทมิตรผล กรุ๊ป ได้เผยแพร่ประกาศ รับซื้อ ใบอ้อย ฟางข้าว ตันละ 1,000 บาท (ณ หน้าโรงงาน) ซึ่งจะเปิดรับซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน 2563 โดยแบ่งพื้นที่รับซื้อดังนี้ ในภาคอีสาน จังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ - รับซื้อที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย โทร 081 7687 648 - จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง...

เทคนิค เลี้ยงกุ้งยักษ์ในบ่อซีเมนต์แบบง่ายๆ ได้ยอดขายกิโลเป็นพัน

สำหรับใครที่กำลังมองหาลู่ทางรวยที่ทำได้ง่ายๆในพื้นที่จำกัด เราขอแนะนำอีกหนึ่งอาชีพสร้างเงินเป็นกอบเป็นกำ กับเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง แม่น้ำตัวยักษ์ บนท่อซีเมนต์ ที่ทำยอดขายได้กิโลกรัมละ 800-1,500 มาให้ศึกษากัน ว่าทำยังไง ใช้อะไรบ้าง โดยในหัวข้อนี้จะใช้ลูกกุ้งขนาด 5-7 ซม. จำนวน 200 ตัว บ่อปูนขนาด 3 x 3 เมตร ลึก 60 ซม. เครื่องทำอ๊อกซิเจนแบบ 2 รู (ราคาประมาณ 380-400 บาท) สายยางอากาศ ยาว 6...